Follow Us
Ostatnio dodane:

Budynek Gimnazjum

Budynek Gimnazjum

Dawne zabudowania Gimnazjum Księżnej Jadwigi ( budynek stojący na skrzyżowaniu ul. ks. Elżbiety i P. Skargi ), to jedne z pierwszych na Pomorzu Zachodnim, które zostały wybudowane w roku 1640, przez księżną Jadwigę von Braunschweig -Luneburg, wdowę po księciu Ulryku pomorskim. Od roku 1790 absolwenci kończący Szczecineckie Gimnazjum mieli wolny wstęp na uniwersytety. W roku 1851 dobudowano nowe skrzydło w gmachu, nastąpiła rozbudowa szkoły i uczynienie z niej największej w Prusach. Dobudowano Dom Dyrektorów i Dom Woźnego. Tuż przed I-szą wojną światową (1911-13) z dotacji państwowych wybudowano nowy gmach gimnazjum nad jeziorem. Obecnie mieści się w nim I Liceum Ogólnokształcące, ale niestety księżna Jadwiga nie jest patronem swojej szkoły. W 1965 roku ówczesna pani vice dyrektor za zgodą absolwentów odebrała Jadwidze zaszczytne miano. Szkoła przyjęła imię trzy wieki starszej Elżbiety, bo była córką królewską. Budynek jest w stylu eklektycznym, ładnie odnowiony z wielką aulą utrzymaną w stylu epoki i współczesnym obrazem patronki. Szczecineckie I Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Elżbiety w 2013 roku świętowało 100-lecie oddania do użytku budynku szkoły.

I Liceum Ogólnokształcące

ul. Księżnej Elżbiety 1

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.