Follow Us
Ostatnio dodane:

Zamek Książąt Pomorskich

Zamek Książąt Pomorskich

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinku – średniowieczny zamek książąt pomorskich, znajdował się w kompleksie gmachów na półwyspie. Początkowo stał na wyspie jeziora, ale pod wpływem prac melioracyjnych w latach 1780-84 oraz 1866-68 obniżony został poziom wody w jeziorze Trzesiecko i wyspa, na której usytuowany był Zamek zmieniła się w półwysep. Równocześnie na osuszonych terenach powstał park w stylu angielskim, który w czasach międzywojennych powiększony został o ogród różany i muszlę koncertową. Południowe najstarsze skrzydło zamku pochodzi z I połowy XIV wieku zbudowane zostało w miejscu wcześniejszego grodziska słowiańskiego. W wyniku późniejszych przeróbek od XVI – XX wieku zamek nie zachował swojego pierwotnego charakteru, pozostałe skrzydła wschodnie i północne pochodzą z XIX i XX w. W roku 1606 zamek został podniesiony do rangi oprawy wdowiej książąt zachodniopomorskich. Najpierw mieszkała w nim księżna Anna wdowa po Bogusławie XIII, a potem od 1622 do 1650 roku księżna Jadwiga Brunszwicka, wdowa po księciu Ulryku. Szczególnie ta druga zasłużyła się w pamięci mieszkańców miasta, poprzez pomoc finansową dla tutejszego kościoła, a przede wszystkim dzięki fundacji jednego z pierwszych na Pomorzu Zachodnim Gimnazjum. W roku 1653 zamek przejęła Brandenburgia i od tego czasu zaczął chylić się ku upadkowi. W I połowie XVIII wieku w zamku ulokowano sąd i więzienie. W latach 1780-93 mieściła się w nim uruchomiona przez Fryderyka Wielkiego manufaktura pasów brzusznych, a w latach 1800-1880 był tu szpital i przytułek dla ubogich i chorych. W okresie II wojny światowej w starym skrzydle zamkowym prawdopodobnie swoją siedzibę miało miejsce szczecineckie Gestapo. Po wojnie zamek zajmowało wojsko. Później w skrzydle północnym i wschodnim swoja siedzibę znalazła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Pozostała część Zamku – Dom Rycerski po remoncie w latach 1964-1966 stała się hotelem turystycznym państwowego przedsiębiorstwa Jantar. Po przemianach 1989 roku i upadku przedsiębiorstwa Jantar budynek zamku opustoszał. W 1996 roku Zamek został sprzedany prywatnemu właścicielowi, w którym pokładana była nadzieja na przywrócenie dawnej świetności. Ostatecznie Zamek został odkupiony przez miasto. W kwietniu 2007 roku miasto Szczecinek ponownie stało się właścicielem obiektu.

W 2011 roku Urząd Miasta Szczecinka rozpoczął kompleksową rewitalizację zabytkowego, południowego skrzydła zamku, w którym mieści się obecnie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe. Oficjalne otwarcie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku odbyło się 14 września 2013 roku. Po gruntownym remoncie współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w projekcie pod nazwą „Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na centrum kongresowo-szkoleniowe z zapleczem gastronomicznym i hotelowym” powstaje Centrum Konferencyjne. Zamek – jako siedziba Centrum Konferencyjnego – zyskał nowe funkcje, od teraz można tu zorganizować konferencję na 150 osób, zjeść w klimatycznej restauracji, przenocować w komnacie białej damy lub innym pokoju, a także biesiadować w piwnicznym pubie czy obejrzeć wystawę współczesnej sztuki w galerii.

Zamek – Centrum Konferencyjne ZAMEK
ul. Mickiewicza 2, Szczecinek
tel. + 48 94 713 73 10
http://zamek.szczecinek.pl

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.