Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Tytuł zadania publicznego:

Opracowanie strategii rozwoju i promocji turystyki wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego.

Data rozpoczęcia: 1 marca 2019r.

Data zakończenia: 31 grudnia 2019r.

Na terenie powiatu szczecineckiego, stanowiącego integralną część pojezierza Drawskiego, największym potencjałem dla rozwoju turystyki jest występowanie blisko 100 jezior (wśród których największe z nich to Wielimie, Wierzchowo, Dołgie, Wielatowo, Trzesiecko, Pile, Komorze) i rzek: Parsęta, Gwda, Dębnica, Piława. Z prowadzonych przez naszą organizację badań na temat celów przyjazdów turystów na nasz teren, najczęstszym motywem wymieniana jest turystyka wędkarska. Zróżnicowane akweny  wodne: małe, średnie i duże jeziora oraz wyjątkowe rzeki, będące ostoją ryb szlachetnych to łowiska, które mogą przyciągnąć turystów nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Stwarza to niewątpliwie szansę na wykreowanie z turystyki wędkarskiej identyfikowanej marki obszaru. Turystyka wędkarska, chociaż coraz częściej się o niej mówi nie posiada jednak jasno określonych kierunków dla rozwoju i promocji. Dlatego też niezbędne jest wskazanie dla obszaru najlepszych rozwiązań w tym zakresie. W tym celu zamierzamy opracować dokument PN. Strategia rozwoju i promocji turystyki wędkarskiej, będącego kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. Opracowanie tego dokumentu zakłada przeprowadzenie analizy SWOT, wskazanie kierunków rozwoju turystyki wędkarskiej, w tym jasno określonych propozycji wizji, misji, celów marketingowych, charakteru produktów i przedsięwzięć do realizacji oraz działań informacyjnych i promocyjnych. Prace nad opracowaniem dokumentu będą prowadzone w trybie partycypacyjno – eksperckim. Przyjęcie takiego trybu oznacza współpracę wykonawcy strategii z przedstawicielami samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych i przedsiębiorcami w powołanym Zespole Zadaniowym ds. Strategii, prace nad opracowaniem dokumentu poprzedzone zostaną pracami związanymi przygotowaniem diagnozy stanu wyjściowego, czyli opisu sytuacji społeczno – gospodarczej badanego obszaru wraz z elementami analizy strategicznej, na podstawie której powstanie raport o stanie turystyki wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego. 

Opracowanie będzie wykorzystane przez naszą organizację do celów planistycznych, ale służyć będzie również samorządom (Miasto Szczecinek, gmina Wiejska Szczecinek, Gmina Barwice, Gmina Biały Bór, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Grzmiąca) i przedsiębiorcom turystycznym dla rozwoju oferty turystyki wędkarskiej, pozwalając dostosować produkty turystyczne regionu do wymogów turystów, a w konsekwencji zbudować silną markę i zwiększyć atrakcyjność turystyczną obszaru.

Obecnie na naszym terenie jest bardzo rozproszony system zarządzania turystyką. Powiat szczecinecki składa się z następujących gmin: Miasto Szczecinek, Gmina Wiejska Szczecinek, Gmina Barwice, Gmina Biały Bór, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Grzmiąca. W każdej z nich są wydziały odpowiedzialne za promocję i turystykę. Alternatywną do SzLOT-u  Lokalną Organizację Turystyczną posiada tylko gmina Borne Sulinowo, aczkolwiek działalność tego stowarzyszenia jest mocno ograniczona. Na terenie powiatu występuje także duże rozdrobnienie użytkowników rybackich zarządzających łowiskami. Z najważniejszych wymienić należy: Przedsiębiorstwo rybackie w Szczecinku, Przedsiębiorstwo Rybackie w Czaplinku, polski Związek Wędkarski Okręg Koszalin, Gmina Wiejska Szczecinek, Miasto Szczecinek, Towarzystwo Przyjaciół Piławy oraz Związki Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.  Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna założona została i jest finansowana głównie Przez Miasto Szczecinek i Powiat Szczecinecki. Członkami stowarzyszenia są także gestorzy branży turystycznej z całego powiatu oraz przewodnicy wędkarscy. Naszą działalność wspierają i współfinansują również pozostałe gminy. Jednym z podstawowych celów statutowych SzLOT-u jest promowanie i kreowanie turystyki na terenie powiatu, z czego rocznie rozliczani jesteśmy przez członków stowarzyszenia. W związku z tym, naturalnym jest to, że to właśnie my, we współpracy z JST, użytkownikami rybackimi, a także gestorami branży turystycznej wyznaczamy trendy, pracujemy nad strategią, a także zarządzamy turystyką na terenie całego powiatu. Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna za cel postawiła sobie usystematyzowanie wszystkich zagadnień związanych z turystyką na terenie Powiatu Szczecineckiego. Jako stowarzyszenie, które w statucie ma rozwój turystyki, którego członkami są jednostki samorządu terytorialnego, gestorzy branży turystycznej, a także przewodnicy wędkarscy uważamy, że wykorzystanie potencjału turystyki wędkarskiej jest jak najbardziej zasadne. Mamy możliwości organizacyjne, kadrowe oraz finansowe, aby stać się liderem tego przedsięwzięcia w tym regionie.