Follow Us
Ostatnio dodane:

Parsęta – zezwolenia

W Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej można dokonać opłat zezwoleń na uprawianie amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim rzeki Parsęta nr 1 i innych wodach administrowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na 2018 rok:

 

1)rzeka Parsęta, dopływy, starorzecza, rozlewisko Pyszka, zbiornik na Wogrze, Kanał Drzewny, jezioro Baczyno i Baczynko, zbiornik Gruszewo – wszystkimi dozwolonymi na danych odcinkach metodami:

a)zezwolenie roczne – 250 zł

zniżka dla młodzieży do 18 lat, osób powyżej 65 r. życia oraz dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotyczy opłaty całorocznej) – 175 zł ( 30%),

b)zezwolenie okresowe – 1 dniowe – 25 zł,

c)zezwolenie okresowe – 3 dniowe – 50 zł,

d)zezwolenie okresowe – 7 dniowe – 90 zł,

e)zezwolenie okresowe – 30 dniowe – 125 zł.

 

2)zbiornik na Wogrze, rozlewisko Pyszka, Kanał Drzewny, jezioro Baczyno i Baczynko, zbiornik Gruszewo i starorzecza – wszystkimi dozwolonymi na danych odcinkach metodami:

a)zezwolenie roczne – 100 zł

zniżka dla młodzieży do 18 lat, osób powyżej 65 r. życia oraz dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotyczy opłaty całorocznej) – 70 zł ( 30% ),

b)zezwolenie okresowe – 1 dniowe – 15 zł,

c)zezwolenie okresowe – 3 dniowe – 30 zł,

d)zezwolenie okresowe – 7 dniowe – 45 zł,

e)zezwolenie okresowe – 14 dniowe – 60 zł,

f)zezwolenie okresowe – 30 dniowe – 80 zł.

 

 

 

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Kościuszki 22

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.