Follow Us
Ostatnio dodane:

O projekcie


Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Tytuł zadania publicznego:

„Wkręć się w historię” – wyznaczanie, znakowanie oraz uatrakcyjnienie szlaków rowerowych na terenie powiatu szczecineckiego wiodących śladami II Wojny Światowej i umocnień Wału Pomorskiego.

Data rozpoczęcia: 1 marca 2019r.

Data zakończenia: 31 grudnia 2019r.

Zadanie publiczne polega na przeprowadzeniu cyklu zadań związanych z kreowaniem oferty dotyczącej turystyki rowerowej powiatu szczecineckiego poprzez:

1.Oznakowanie 13 szlaków rowerowych.

Trasy w formie elektronicznej są dostępne na:

www.szlot.pl, www.rowerowyszczecinek.weebly.com

Długość 13 szlaków, które zamierzamy oznakować wynosi ogółem 577,5 km,  a szczegółowo: trasa nr 1 – 41km, trasa nr 2 – 40 km, trasa nr 3 – 38 km, trasa nr 4 – 34km, trasa nr 5 – 30 km, trasa nr 6 – 27 km, trasa nr 7 – 70 km, trasa nr 8 – 43 km, trasa nr 9 – 35,5 km, trasa nr 10 – 59 km, trasa nr 11 – 49 km, trasa nr 12 – 46 km , trasa nr 13 – 65 km.  Trasy te zostały opracowane w roku 2017 przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną oraz lokalne stowarzyszenie Rowerowy Szczecinek.

2. Ustawienie w punktach zbiegu szlaków rowerowych tablic informacyjnych  z mapą wszystkich szlaków.

Dwie takie tablice postawiliśmy już w 2017 roku (załącznik 1 ). Planowane jest posadowienie 10 następnych tablic, które  oprócz mapy szlaków zawierać będą informacje dotyczące atrakcji powiatu szczecineckiego. Na tablicach zamieszczono również QR-CODE, przypisane do każdego szlaku. Pomogą turystom zlokalizować swoje położenie za pomocą smartfonów lub też innych urządzeń elektronicznych, a także zaplanować podróżowanie alternatywnymi szlakami.

3. Umieszczenie przy infrastrukturze militarnej 20  tablic z opisem i charakterystyką poszczególnych obiektów.

4. Umieszczenie 52 punktów kontrolnych na szlaku (tabliczek na drewnianych nogach).

Na tabliczkach umieszczone będą podstawowe informacje o szlaku na którym aktualnie  się znajdujemy. Kolejną funkcją, którą będą spełniać tabliczki będzie informowanie turysty np.:  o miejscach związanych z historią II Wojny Światowej, o umocnieniach Wału Pomorskiego, o ich odległości  od szlaków, o kierunku w którym powinniśmy się poruszać, aby do nich dotrzeć, o pomnikach przyrody znajdujących się na trasie, o miejscach ciekawych do zobaczenia.

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Kościuszki 22

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.