Follow Us
Ostatnio dodane:
O nas

O nas

SZCZECINECKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA – SZLOT

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna działa od 27 lipca 2007 roku. Jej siedziba znajduje się w Szczecinku przy ul. Piłsudskiego 3. Stowarzyszenie zostało powołane na podstawie listu intencyjnego przedstawicieli Miasta Szczecinek oraz Powiatu Szczecineckiego dotyczącego chęci współtworzenia Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Miasto i Powiat użyczyli majątek do prowadzenia działalności organizacji. Członkami SzLOT są członkowie założyciele oraz przedsiębiorcy branży turystycznej zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Celem SzLOT jest:

 • kreowanie i upowszechnianie wizerunku Miasta Szczecinek oraz Powiatu Szczecineckiego, jako atrakcyjnych turystycznie;
 • kreowanie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych;

SzLOT realizuje swoje cele między innymi przez:

 • dążenie do współpracy z podmiotami gospodarczymi z branży turystycznej oraz z władzami lokalnymi, regionalnymi i centralnymi;
 • organizację i obsługę ruchu turystycznego;
 • współtworzenie produktów turystycznych Pomorza Zachodniego;
 • promocja aktywnych form wypoczynku i rekreacji;
 • prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego;
 • organizowanie spływów kajakowych;
 • prowadzenie wypożyczalni rowerów;
 • organizowanie obozów młodzieżowych oraz imprez integracyjnych;
 • pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz na rozwój turystyki;
 • udział w imprezach, seminariach, sympozjach, konferencjach, szkoleniach;
 • organizowanie imprez sportowych rangi regionalnej, ogólnopolskiej oraz europejskiej i światowej np. Mistrzostwa Europy w Narciarstwie Wodnym, Mistrzostwa Polski w Wakeboardzie lub kulturalno- rekreacyjnych takich jak Projekt Plaża;
 • realizację projektów medialnych z ogólnopolskimi stacjami telewizyjnymi;
 • Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna jest organizatorem turystyki i jest wpisana do rejestru organizatorów turystyki w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie pod numerem 5/13.
Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Kościuszki 22

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.