Follow Us
Ostatnio dodane:

Wieża gotycka po kościele św. Mikołaja

Wieża gotycka po kościele św. Mikołaja

Zabytkowa gotycka wieża w Szczecinku to jedyna pozostałość po późnogotyckim kościele Św. Mikołaja z XVI w., którego nawę główną rozebrano w 1909 roku pozostawiając wieżę. Zbudowana zapewne w miejscu pierwszego kościoła, jaki tu został wzniesiony około 1310 roku. Do budowy, czy może nadbudowy w końcu XVI wieku zniszczonej częściowo wieży, użyto cegły z XIV-wiecznego klasztoru Marientron koło Szczecinka, rozebranego w okresie reformacji. W 1612 roku wieża i kościół były już odbudowane. Wieża zakończona była barokowym hełmem dachowym, który na początku XIX wieku został przerobiony na namiotowy. Jej mury w niektórych miejscach dolnych partii sięgają 2,5 m grubości. Kościół był jednonawowy, z dość obszernym wyodrębnionym prezbiterium. Wyposażenie jego było dość skromne. Z cenniejszych rzeczy posiadał cztery srebrne kielichy gotyckie, z których jeden ufundowała ks. Anna i jeden ks. Jadwiga w I połowie XVII wieku. Część wyposażenia została przeniesiona do nowo wybudowanego Kościoła Mariackiego. Kościół był otoczony cmentarzem porośnięty starymi drzewami. Właśnie te drzewa wielokrotnie osłaniały go przed licznymi pożarami, których ofiarą padało często miasto. Cmentarz zamknięto na początku XIX wieku i przeniesiono w rejon ulicy Lipowej, gdzie istnieje do dziś. Od 1913 r. prowadzono w budynku prace adaptacyjne w celu przystosowania go do potrzeb muzealnych, które zakończyły się rok później otwarciem Heimatmuseum. Po II wojnie światowej, dzięki staraniom Aleksandra Stafińskiego, w 1958 roku utworzono tutaj Muzeum Ziemi Szczecineckiej. W 2006 roku ekspozycje muzealne przeniesiono do nowej siedziby Muzeum Regionalnego, które mieści się obecnie przy ul. Szkolnej 1.

Gotycka Wieża
ul. Ks. Elżbiety 6, Szczecinek

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.