Follow Us
Ostatnio dodane:

Wybór ofert

I. Zapytanie ofertowe dotyczyło:

Opracowania dokumentu Strategii Rozwoju i Promocji Turystyki Wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego na lata 2019-2025.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  1. Forum Turystyki Regionów, ul. Korzeniowskiego1, 70-211 Szczecin.
  2. Józef Wróblewski, ul. Margonińska 27, 64-840 Budzyń.

Obaj oferenci spełnili warunki, o których mowa w zapytaniu ofertowym z dnia 10 kwietnia 2019r. Obie oferty opiewały na tę samą kwotę.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10.05.2019 roku.

Postępowanie konkursowe wyboru oferty przeprowadzono w dniu 14.05.2019r.

W wyniku dokonanej przez komisję oceny oferty realizacji w/w zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Forum Turystyki Regionów.

______________________________________________________________________________

II. Zapytanie ofertowe dotyczyło:

Usługi polegającej na przeprowadzeniu badań ankietowych na grupie 1000 wędkarzy z całej Polski dotyczące powiatu szczecineckiego jako regionu wędkarskiego.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  1. Forum Turystyki Regionów, ul. Korzeniowskiego1, 70-211 Szczecin.

Oferent spełnił warunki, o których mowa w zapytaniu ofertowym z dnia  10 kwietnia 2019r.

Termin składania ofert upłynął w dniu 10.05.2019 roku.

Postępowanie konkursowe wyboru oferty przeprowadzono w dniu 14.05.2019r.

W wyniku dokonanej przez komisję oceny oferty realizacji w/w zamówienia wybrano ofertę złożoną przez Forum Turystyki Regionów.

______________________________________________________________________________

III. Zapytanie ofertowe dotyczyło:

Opracowanie raportu o obecnym stanie turystyki wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

  1. brak

Termin składania ofert upłynął w dniu 10.05.2019 roku.

Postępowanie konkursowe wyboru ofert przeprowadzono w dniu 14.05.2019r.

W związku z brakiem ofert komisja zdecydowała, że raport dotyczący stanu turystyki wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego wykona doświadczony pracownik Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.