Montaż tabliczek informacyjno – kontrolnych

with Brak komentarzy

Szczecinek, dnia 24 kwietnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie:

Usługi polegającej na montażu 52 tabliczek informacyjno – kontrolnych.

1.Zakres prac obejmuje:

a) Montażu (posadowieniu) 52 szt. tabliczek informacyjno-kontrolnych z umieszczoną (wyklejoną)  grafiką przebiegu szlaku oraz opisem, w miejscach wskazanych przez zamawiającego.

– wykopanie otworu w glebie na głębokość kotwy zamontowanej do słupka

– zabetonowanie kotwy w glebie

– uprzątnięcie terenu prac.

2. Nabór: Warunkiem uczestnictwa w naborze jest złożenie oferty wraz z załącznikami w terminie i formie  określonej w ogłoszeniu o naborze. Formularz oferty stanowi załącznik  nr 1 do zapytania .

Oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

3.Ocena ofert: 

a)Oceny ofert dokona Komisja.

b)Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 5 dni od zakończenia naboru.

c)Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

d)Informacja o wybranym podmiocie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.szlot.pl

4.Termin wykonania zamówienia: 30 listopad 2019 r.

5.Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,  w zamkniętej kopercie  z adnotacją „ Oferta w postępowaniu – tabliczki informacyjne, montaż” w siedzibie Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej ul. Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek, lub mailowo ,także na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 na adres sekretariat@szlot.pl.  W tytule maila należy podać „Oferta w postępowaniu – tabliczki informacyjne, montaż””

Termin ostateczny składania ofert 10 maja 2019 roku. Decyduje data wpływu.

6.Kontakt z Zamawiającym:  osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest  Olga Mroczkowska  tel. +48 94 3743403

7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.szlot.pl

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez  podania uzasadnienia lub podjęcia negocjacji z oferentami w przypadku, gdy  zaproponowane oferty cenowe przekroczą kwotę, jaka Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.

9. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem SzLOT-u z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

10. Załączniki do zapytania ofertowego: Nr 1 formularz oferty.