Opracowanie i wykonanie tabliczek informacyjno – kontrolnych

with Brak komentarzy

Szczecinek, dnia 24 kwietnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie:

Usługi polegającej na opracowaniu i wykonaniu 52szt. tabliczek informacyjno –  kontrolnych wraz z podstawą do zakotwienia.

1.Zakres prac obejmuje:

a) Opracowanie i wykonanie 52 szt. tabliczek informacyjnych wraz z podstawą do zakotwienia o wymiarach 42cmx30cm, na której umieszczona (wyklejona) będzie grafika przebiegu szlaku oraz jego opis.

– podstawa/słupek drewniana o wysokości 1,2 m

– kotwa metalowa przymocowana do słupka drewnianego o długości nie mniej niż 80 cm.

– płyta główna do której mocowana jest tabliczka informacyjna: drewniana  umieszczona pod kątem od 30º do  45º przymocowana do słupka.

– tabliczka informacyjna wykonana z materiału Dibond o gr. 3 mm  i wymiarach 42cm x 30cm z umieszczoną/wyklejoną grafiką na foli odpornej na warunki atmosferyczne oraz UV,  dostarczoną przez zamawiającego,

-przymocowanie tabliczki informacyjnej do płyty głównej za pomocą wkrętów nierdzewnych.

2.Nabór: Warunkiem uczestnictwa w naborze jest złożenie oferty wraz z    załącznikami  w terminie i formie  określonej w ogłoszeniu o naborze. Formularz oferty stanowi załącznik  nr 1 do zapytania.

Oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

3. Ocena ofert: 

a)Oceny ofert dokona Komisja.

b)Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 5 dni od zakończenia naboru.

c)Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

d)Informacja o wybranym podmiocie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.szlot.pl

4.Termin wykonania zamówienia: 30 listopad 2019 r.

5.Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,  w zamkniętej kopercie  z adnotacją „ Oferta w postępowaniu – tabliczki informacyjne, opracowanie i wykonanie” w siedzibie Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej ul. Piłsudskiego 3,  78-400 Szczecinek, lub mailowo ,także na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 na adres sekretariat@szlot.pl.  W tytule maila należy podać „Oferta w postępowaniu – tabliczki informacyjne, opracowanie i wykonanie”

Termin ostateczny składania ofert 10 maja 2019 roku. Decyduje data wpływu.

6. Kontakt z Zamawiającym:  osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest  Olga Mroczkowska  tel. +48 94 3743403

7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.szlot.pl

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia lub podjęcia negocjacji z oferentami w przypadku, gdy  zaproponowane oferty cenowe przekroczą kwotę, jaka Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.

9. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem SzLOT-u z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

10. Załączniki do zapytania ofertowego: Nr 1 formularz oferty.