Opracowanie raportu o obecnym stanie turystyki wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego.

with Brak komentarzy

Szczecinek, dnia 10 kwietnia 2019 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie:

Opracowanie raportu o obecnym stanie turystyki wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego.

 1. Zakres prac obejmuje: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pn. Raport o obecnym stanie turystyki wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego.
 • Nabór: Warunkiem uczestnictwa w naborze jest złożenie oferty wraz z załącznikami   w terminie i formie  określonej w ogłoszeniu o naborze. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

            Oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

 • Ocena ofert: 
 • Oceny ofert dokona Komisja.
 • Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 5 dni od zakończenia naboru.
 • Kryterium wyboru oferty: 100% cena.
 • Informacja o wybranym podmiocie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.szlot.pl
 • Termin wykonania zamówienia: 15 czerwca 2019 r.
 • Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w zamkniętej kopercie z adnotacją:  „Oferta w postępowaniu – Opracowanie raportu” na adres: Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna, ul. Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek, w terminie do dnia 10 maja  2019 roku, do godz. 14:00 (decyduje data wpływu).

 • Kontakt z Zamawiającym:  osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest  Olga Mroczkowska  tel. +48 94 3743403
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez   podania uzasadnienia lub podjęcia negocjacji z oferentami w przypadku, gdy   zaproponowane oferty cenowe przekroczą kwotę, jaka Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.
 • Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem SzLOT-u z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
 1. Załączniki do zapytania ofertowego: Nr 1 formularz oferty