Follow Us
Ostatnio dodane:

Opracowanie raportu o obecnym stanie turystyki wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego.

Opracowanie raportu o obecnym stanie turystyki wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego.

Szczecinek, dnia 10 kwietnia 2019 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie:

Opracowanie raportu o obecnym stanie turystyki wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego.

 1. Zakres prac obejmuje: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pn. Raport o obecnym stanie turystyki wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego.
 • Nabór: Warunkiem uczestnictwa w naborze jest złożenie oferty wraz z załącznikami   w terminie i formie  określonej w ogłoszeniu o naborze. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

            Oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

 • Ocena ofert: 
 • Oceny ofert dokona Komisja.
 • Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 5 dni od zakończenia naboru.
 • Kryterium wyboru oferty: 100% cena.
 • Informacja o wybranym podmiocie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.szlot.pl
 • Termin wykonania zamówienia: 15 czerwca 2019 r.
 • Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w zamkniętej kopercie z adnotacją:  „Oferta w postępowaniu – Opracowanie raportu” na adres: Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna, ul. Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek, w terminie do dnia 10 maja  2019 roku, do godz. 14:00 (decyduje data wpływu).

 • Kontakt z Zamawiającym:  osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest  Olga Mroczkowska  tel. +48 94 3743403
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez   podania uzasadnienia lub podjęcia negocjacji z oferentami w przypadku, gdy   zaproponowane oferty cenowe przekroczą kwotę, jaka Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.
 • Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem SzLOT-u z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
 1. Załączniki do zapytania ofertowego: Nr 1 formularz oferty
Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.