Opracowanie Strategii

with Brak komentarzy

Szczecinek, dnia 10 kwietnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie:

Opracowanie Strategii Rozwoju i Promocji Turystyki Wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego na lata 2019-2025.

1. Zakres prac obejmuje: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pn.

Strategia Rozwoju i Promocji Turystyki Wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego na lata 2019-2025.

2. Informacje ogólne dotyczące wykonania opracowania: 

Minimalny zakres strategii powinien obejmować następujący zakres danych:

a) analiza i diagnoza strategiczna podstawowych uwarunkowań rozwojowych, analiza konkurencyjności, identyfikacja głównych problemów rozwojowych – przestrzeń i środowisko – społeczeństwo – gospodarka – infrastruktura techniczna – infrastruktura społeczna – jakość rządzenia – podsumowanie analizy i diagnozy.

b) rozwój strategiczny w latach 2019-2025:Kierunki rozwoju turystyki wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego. Profil terenu powiatu szczecineckiego jako regionu turystyki wędkarskiej. Turystyka wędkarska w planowaniu strategicznych i działaniach obszaru. Ocena warunków do połowu ryb na obszarze powiatu szczecineckiego. Baza i usługi turystyczne ( zasoby materialne i organizacyjne ). Rozwój produktu turystycznego ( wizja i misja rozwoju turystyki wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego, hasło promocyjne i cele marketingowe, segmentacja rynku i linia produktów turystyki wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego, Plan Dostępu i Informacji dla turystów, łańcuch usług wędkarskich, propozycje przedsięwzięć w zakresie rozwoju produktu turystycznego w zakresie turystyki wędkarskiej). Założenia komunikacji marketingowej (docelowy wizerunek powiatu szczecineckiego jako regionu wędkarskiego, system zarządzania i promocji ofert turystyki wędkarskiej, główne narzędzia promocji i kanały dystrybucji oferty, strategia cenowa).

c) system wdrażania i finansowania  Strategii, kluczowe instytucje i podmioty zaangażowane w proces wdrażania Strategii, główne źródła finansowania Strategii .         

Zakres realizacji usługi obejmuje w szczególności:      

a) zorganizowanie i przeprowadzenie sześciu spotkań warsztatowych z kluczowymi partnerami reprezentującymi gminy należących do powiatu szczecineckiego, instytucjami, przedsiębiorstwami branżowymi, organizacjami pozarządowymi;

b) przygotowanie i wysyłka zaproszeń do uczestników spotkań warsztatowych;

c) zapewnienie obsługi technicznej podczas spotkań warsztatowych;

d) przygotowanie informacji prasowej z dokumentacją fotograficzną po każdym spotkaniu warsztatowym;

e) opracowanie projektu dokumentu Strategii;

f) przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych projektu Strategii wraz z raportem opisującym ten proces i zestawieniem zgłoszonych uwag i wniosków oraz rekomendacją ich wprowadzenia lub odrzucenia;

g) przygotowanie prezentacji multimedialnej projektu Strategii;

h) prezentację ostatecznej wersji Strategii na posiedzeniu Zarządu SzLOT-u;

i) przygotowanie pełnej wersji opracowania po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej ( 1 egzemplarz w wersji elektronicznej i 3 egzemplarze w kolorowej wersji papierowej  formatu A4 );

j)przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji Strategii oraz wszelkich niezbędnych dokumentów wykonawczych.

Wykonawca przekaże zamawiającemu wszelkie prawa własności oraz prawa  autorskie do przyjętego dokumentu Strategii Rozwoju i Promocji Turystyki Wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego na lata 2019-2025.

3. Nabór: Warunkiem uczestnictwa w naborze jest złożenie oferty wraz z załącznikami  w terminie i formie  określonej w ogłoszeniu o naborze. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

Oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

4. Ocena ofert: 

Oceny ofert dokona Komisja.

Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 5 dni od zakończenia naboru.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

Informacja o wybranym podmiocie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.szlot.pl

5.Termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2019 r.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w zamkniętej kopercie z adnotacją:  „Oferta w postępowaniu – Strategia” na adres: Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna, ul. Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek, w terminie do dnia 10 maja  2019 roku, do godz. 14:00 (decyduje data wpływu).

7. Kontakt z Zamawiającym:  osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest  Olga Mroczkowska  tel. +48 94 3743403

8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.szlot.pl

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia lub podjęcia negocjacji z oferentami w przypadku, gdy zaproponowane oferty cenowe przekroczą kwotę, jaka Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.

10. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem SzLOT-u z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

11. Załączniki do zapytania ofertowego: Nr 1 formularz oferty.