Follow Us
Ostatnio dodane:

Opracowanie Strategii

Opracowanie Strategii

Szczecinek, dnia 10 kwietnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie:

Opracowanie Strategii Rozwoju i Promocji Turystyki Wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego na lata 2019-2025.

1. Zakres prac obejmuje: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pn.

Strategia Rozwoju i Promocji Turystyki Wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego na lata 2019-2025.

2. Informacje ogólne dotyczące wykonania opracowania: 

Minimalny zakres strategii powinien obejmować następujący zakres danych:

a) analiza i diagnoza strategiczna podstawowych uwarunkowań rozwojowych, analiza konkurencyjności, identyfikacja głównych problemów rozwojowych – przestrzeń i środowisko – społeczeństwo – gospodarka – infrastruktura techniczna – infrastruktura społeczna – jakość rządzenia – podsumowanie analizy i diagnozy.

b) rozwój strategiczny w latach 2019-2025:Kierunki rozwoju turystyki wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego. Profil terenu powiatu szczecineckiego jako regionu turystyki wędkarskiej. Turystyka wędkarska w planowaniu strategicznych i działaniach obszaru. Ocena warunków do połowu ryb na obszarze powiatu szczecineckiego. Baza i usługi turystyczne ( zasoby materialne i organizacyjne ). Rozwój produktu turystycznego ( wizja i misja rozwoju turystyki wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego, hasło promocyjne i cele marketingowe, segmentacja rynku i linia produktów turystyki wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego, Plan Dostępu i Informacji dla turystów, łańcuch usług wędkarskich, propozycje przedsięwzięć w zakresie rozwoju produktu turystycznego w zakresie turystyki wędkarskiej). Założenia komunikacji marketingowej (docelowy wizerunek powiatu szczecineckiego jako regionu wędkarskiego, system zarządzania i promocji ofert turystyki wędkarskiej, główne narzędzia promocji i kanały dystrybucji oferty, strategia cenowa).

c) system wdrażania i finansowania  Strategii, kluczowe instytucje i podmioty zaangażowane w proces wdrażania Strategii, główne źródła finansowania Strategii .         

Zakres realizacji usługi obejmuje w szczególności:      

a) zorganizowanie i przeprowadzenie sześciu spotkań warsztatowych z kluczowymi partnerami reprezentującymi gminy należących do powiatu szczecineckiego, instytucjami, przedsiębiorstwami branżowymi, organizacjami pozarządowymi;

b) przygotowanie i wysyłka zaproszeń do uczestników spotkań warsztatowych;

c) zapewnienie obsługi technicznej podczas spotkań warsztatowych;

d) przygotowanie informacji prasowej z dokumentacją fotograficzną po każdym spotkaniu warsztatowym;

e) opracowanie projektu dokumentu Strategii;

f) przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych projektu Strategii wraz z raportem opisującym ten proces i zestawieniem zgłoszonych uwag i wniosków oraz rekomendacją ich wprowadzenia lub odrzucenia;

g) przygotowanie prezentacji multimedialnej projektu Strategii;

h) prezentację ostatecznej wersji Strategii na posiedzeniu Zarządu SzLOT-u;

i) przygotowanie pełnej wersji opracowania po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej ( 1 egzemplarz w wersji elektronicznej i 3 egzemplarze w kolorowej wersji papierowej  formatu A4 );

j)przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji Strategii oraz wszelkich niezbędnych dokumentów wykonawczych.

Wykonawca przekaże zamawiającemu wszelkie prawa własności oraz prawa  autorskie do przyjętego dokumentu Strategii Rozwoju i Promocji Turystyki Wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego na lata 2019-2025.

3. Nabór: Warunkiem uczestnictwa w naborze jest złożenie oferty wraz z załącznikami  w terminie i formie  określonej w ogłoszeniu o naborze. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

Oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

4. Ocena ofert: 

Oceny ofert dokona Komisja.

Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 5 dni od zakończenia naboru.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

Informacja o wybranym podmiocie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.szlot.pl

5.Termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2019 r.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w zamkniętej kopercie z adnotacją:  „Oferta w postępowaniu – Strategia” na adres: Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna, ul. Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek, w terminie do dnia 10 maja  2019 roku, do godz. 14:00 (decyduje data wpływu).

7. Kontakt z Zamawiającym:  osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest  Olga Mroczkowska  tel. +48 94 3743403

8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.szlot.pl

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia lub podjęcia negocjacji z oferentami w przypadku, gdy zaproponowane oferty cenowe przekroczą kwotę, jaka Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.

10. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem SzLOT-u z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

11. Załączniki do zapytania ofertowego: Nr 1 formularz oferty.

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.