Oznakowanie ok. 577,5 km szlaków rowerowych

with Brak komentarzy

Szczecinek, dnia 24 kwietnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie:

Usługi polegającej na oznakowaniu ok. 577,5km szlaków rowerowych. 

1.Zakres prac obejmuje:

a)Wyznaczenie miejsc do znakowania  na drzewach i słupach znajdujących się na szlakach rowerowych wskazanych przez zamawiającego,

b)Oznakowanie na drzewach i słupach szlaków rowerowych poprzez malowanie oznaczeń graficznych oraz numerów szlaków zgodnie z przyjętymi normami znakowania tras.

2. Nabór: Warunkiem uczestnictwa w naborze jest złożenie oferty wraz z załącznikami  w terminie i formie  określonej w ogłoszeniu o naborze. Formularz oferty stanowi załącznik  nr 1 do zapytania oraz posiadanie aktualnych uprawnień znakarza PTTK.

Oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

3. Ocena ofert: 

a) Oceny ofert dokona Komisja.

b) Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 5 dni od zakończenia naboru.

c) Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

d) Informacja o wybranym podmiocie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.szlot.pl

4. Termin wykonania zamówienia: 30 listopad 2019 r.

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,  w zamkniętej kopercie  z adnotacją „ Oferta w postępowaniu – znakarz PTTK” w siedzibie Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej ul. Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek, lub mailowo ,także na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 na adres sekretariat@szlot.pl.  W tytule maila należy podać „Oferta w postępowaniu – znakarz PTTK”.

Termin ostateczny składania ofert 10 maja 2019 roku. Decyduje data wpływu.

6. Kontakt z Zamawiającym:  osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest  Olga Mroczkowska  tel. +48 94 3743403

7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.szlot.pl

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez  podania uzasadnienia lub podjęcia negocjacji z oferentami w przypadku, gdy zaproponowane oferty cenowe przekroczą kwotę, jaka Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.

9. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem SzLOT-u z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

10. Załączniki do zapytania ofertowego: Nr 1 formularz oferty.