Przeprowadzenie badań ankietowych

with Brak komentarzy

Szczecinek, dnia 10 kwietnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie:

Usługi polegającej na przeprowadzeniu badań ankietowych na grupie 1000 wędkarzy z całej Polski dotyczące powiatu szczecineckiego jako regionu wędkarskiego.

  1. Zakres prac obejmuje:

a) przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników badania ankietowego (sporządzenie raportu) przeprowadzonego wśród 1000 wędkarzy z terenu całej Polski. Badanie ma na celu zdiagnozowanie sposobu postrzegania przez ww. osoby  terenu powiatu szczecineckiego jako regionu wędkarskiego;

b) przygotowanie kwestionariusza ankiety składającego się łącznie z 15 pytań;

c) uzgodnienie przygotowanych kwestionariuszy ankiet oraz metodologii badań z Zamawiającym oraz wprowadzenie ewentualnych poprawek, zgodnie z sugestiami Zamawiającego;

d)realizacja badań zgodnie z  kwestionariuszami ankiet oraz zatwierdzoną metodologią;

e)opracowanie raportu opisowego z badań z analizą statystyczną oraz prezentacją graficzną wyników;

f)przekazanie Zamawiającemu na zakończenie badania, pełnej dokumentacji z przeprowadzenia badania zawierającej co najmniej:   uzupełnione ankiety, bazę Excel z zebranymi wynikami – na nośniku danych,  raport – wersja papierowa i na nośniku danych (w formacie edytowalnym).

2. Nabór: Warunkiem uczestnictwa w naborze jest złożenie oferty wraz z załącznikami w terminie i formie  określonej w ogłoszeniu o naborze. Formularz oferty stanowi załącznik  nr 1 do zapytania. Oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

3. Ocena ofert: 

a)Oceny ofert dokona Komisja.

b)Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 5 dni od zakończenia naboru.

c)Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

d)Informacja o wybranym podmiocie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.szlot.pl

4. Termin wykonania zamówienia: 31 sierpnia 2019 r.

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w zamkniętej kopercie z adnotacją:  „Oferta w postępowaniu – Badanie ankietowe” na adres: Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna ul. Piłsudskiego 3,  78-400 Szczecinek w terminie do dnia 10 maja  2019 roku, do godz. 14:00 (decyduje data wpływu).

6. Kontakt z Zamawiającym:  osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest  Olga Mroczkowska  tel. +48 94 3743403

7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.szlot.pl

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia lub podjęcia negocjacji z oferentami w przypadku, gdy zaproponowane oferty cenowe przekroczą kwotę, jaka Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.

9. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem SzLOT-u z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

10. Załączniki do zapytania ofertowego: