Follow Us
Ostatnio dodane:

Szlakami historii

Szlakami historii

Bunkier szczecinecki

Jest to dwukondygnacyjny bunkier starego typu B-Werk wybudowany w latach 1934-1935. Obecnie obiekt jest odrestaurowany przez lokalne stowarzyszenie fortyfikacyjne.

Niestety na górnej kondygnacji nie ma już kopuły strzelniczej, jednak zachowała się tu bardzo ciekawa płyta pancerna typu 10P7. W górnej części bunkra zobaczymy pozostałość po pomieszczeniach bojowych, w których były zainstalowane ciężkie karabiny maszynowe, śluzę gazową oraz komorę do odkażania.

Ponadto na tej kondygnacji mieści się swoiste muzeum, gdzie wspomniana organizacja pokazuje znalezione wojenne artefakty. A znajdziemy tu różnego rodzaju broń, hełmy elementy żołnierskiego wyposażenia, różnego rodzaju pociski, a nawet części pojazdów.

Wchodząc do dolnej kondygnacji, która ongiś znajdowała się pod ziemią, można zwiedzić pomieszczenia odpoczynku załogi, pokój dowódcy, maszynownię, w której był zainstalowany agregat prądotwórczy, pomieszczenie z filtrami powietrza, wentylatorownię, ujęcie wody, kuchnię, magazyny, salę medyczną i sanitariaty.

Opisywany schron znajdował się na miejscu żwirowni przez co jest wykopany z ziemi  i widzimy go w całości. Dzięki organizacji dbającej o bunkier można go zwiedzać. Warto odwiedzić to miejsce by zapoznać się z historią Wału Pomorskiego.

Muzeum Regionalne

Muzeum Regionalne w Szczecinku jest jednym z najstarszych na całym Pomorzu Zachodnim. Powstało bowiem już w 1914 roku i tylko niektóre muzea pomorskie mogą poszczycić się starszą metryką.

Tradycje muzealne należałoby jednak przesunąć aż do roku 1866, kiedy to emerytowany major pruski F. W. Kasiski zorganizował ogromną – jak na tamte czasy – wystawę archeologiczną w szczecineckiej zbrojowni.

Muzeum gromadzi głównie zbiory związane ze Szczecinkiem i Pomorzem (w rozumieniu historycznym):

Zbiory regionalne – rzeźba, elementy wyposażenia domu, suweniry itd. związane z miastem i regionem.

Zbiory myśliwskie – broń palna i biała, oporządzenie myśliwskie, akcesoria oraz elementy wyposażenia salonów myśliwskich. Najcenniejsze obiekty pochodzą z XVIII wieku.

Militaria – broń, wyposażenie, mundury, dokumenty.

Zbiory złotnicze – zarówno srebra sakralne jak i stołowe.

Malarstwo – głównie artyści związani z miastem i regionem.

Archeologia – w tym kamienny posąg słowiańskiego bóstwa, ceramika, biżuteria, narzędzia.

Numizmaty – monety, medale, notgeldy.

Druki – karty pocztowe, fotografie, dokumenty, plany architektoniczne itd.

Muzeum posiada również ofertę edukacyjną np. lekcje muzealne oraz wystawy (w tym pięć ekspozycji stałych i wystawy czasowe ze zbiorów własnych lub innych muzeów):

Z dziejów miasta i regionu – malarstwo, rzeźba, wyroby kowalskie i złotnicze itd., związane z historią miasta od średniowiecza po dzień dzisiejszy.

Sala szlachecka – obiekty kultury materialnej związane ze szlachtą pomorską: rodem Golzów z Siemczyna, Herzbergów z Lotynia, Podewilsów z Krągu.
Sala myśliwska – obiekty związane z kulturą myśliwską.
Sala garnizonowa – dzieje szczecineckiego garnizonu, od końca XVII wieku do XX.
Sala sreber – ponad sto przedmiotów wykonanych od XVIII do początku XX wieku w europejskich warsztatach złotniczych.ponad sto przedmiotów wykonanych od XVIII do początku XX wieku w europejskich warsztatach złotniczych.

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.