Tablice z infrastrukturą militarną

with Brak komentarzy

Szczecinek, dnia 24 kwietnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie:

Usługi polegającej na opracowaniu, wykonaniu  i posadowieniu 20 tablic informacyjnych na temat infrastruktury militarnej znajdującej się w pobliżu szlaków rowerowych.

1.Zakres prac obejmuje:

a)wykonanie 20 szkieletów do których przytwierdzona zostanie tablica informacyjna o wymiarach szerokość 1,5m i wysokość 1 m. Szkielet dostosowany do wymiarów w/w tablicy.

– słupki oraz szkielet tablicy drewniany dębowy, o grubości słupka min. 10cm.

– materiał zaimpregnowany kolor wenge

– na górze stelaża powinien znajdować się jednostronny daszek.

– słupki stelaża zakończone kotwami o długości min. 80 cm

– kotwy zamontowane na stałe do słupków stelaża. opracowaniu i umieszczeniu (wyklejeniu) na tablicach informacji na temat infrastruktury militarnej znajdującej się w pobliżu wyznaczonych szlaków turystycznych, wskazanych przez zamawiającego.

b) opracowanie graficzne oraz merytoryczne infrastruktury militarnej wskazanych obiektów znajdujących się na trasach turystycznych.

– zamieszczenie grafiki na tablicy z materiału dibond o gr. 3mm – 5mm na foli odpornej na warunki atmosferyczne oraz UV.

c) posadowienie 20 tablic przy wskazanych obiektach militarnych.

– wkopanie oraz zabetonowanie kotw w podłożu przy wskazanych obiektach militarnych. 

2. Nabór: Warunkiem uczestnictwa w naborze jest złożenie oferty wraz z załącznikami w terminie i formie  określonej w ogłoszeniu o naborze. Formularz oferty stanowi załącznik  nr 1 do zapytania .

Oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

3. Ocena ofert: 

a)Oceny ofert dokona Komisja.

b)Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 5 dni od zakończenia naboru.

c)Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

d)Informacja o wybranym podmiocie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.szlot.pl

4. Termin wykonania zamówienia: 30 września 2019 r.

5.Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,  w zamkniętej kopercie  z adnotacją „ Oferta w postępowaniu – Tablice infrastruktura militarna” w siedzibie Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej ul. Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek, lub mailowo ,także na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 na adres sekretariat@szlot.pl.  W tytule maila należy podać „Oferta w postępowaniu – Tablice infrastruktura militarna”

Termin ostateczny składania ofert 10 maja 2019 roku. Decyduje data wpływu.

6. Kontakt z Zamawiającym:  osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest  Olga Mroczkowska  tel. +48 94 3743403

7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.szlot.pl

8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia lub podjęcia negocjacji z oferentami w przypadku, gdy zaproponowane oferty cenowe przekroczą kwotę, jaka Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.

9. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem SzLOT-u z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

10. Załączniki do zapytania ofertowego: Nr 1 formularz oferty.