Zbiorcze tablice informacyjne

with Brak komentarzy

Szczecinek, dnia 24 kwietnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie:

Usługi polegającej na opracowaniu, wykonaniu i posadowieniu 10 tablic informacyjnych zawierających zbiorcze mapy przebiegu szlaków rowerowych.

1.Zakres prac obejmuje:

a)wykonanie 10 stelaży metalowych dostosowanych do wymiaru tablicy szerokość 3 m wysokość 2m

– Stelaż  metalowy zabezpieczony antykorozyjnie

– kotwy zamontowane do stelaża nie mniejsze niż 80cm,

b)opracowanie oraz umieszczenie (wyklejenie) zbiorczej mapy przebiegu wszystkich szlaków –wersja graficzna przebiegu szlaków dostarczona przez zamawiającego

– wyklejenie szlaków na foli odpornej na warunki atmosferyczne oraz UV

– podkład pod folię winien być zrobiony z blachy ocynkowanej/nierdzewnej odpornej na działania atmosferyczne, przymocowany do stelaża w sposób trwały,

c)posadowienie tablic w wyznaczonych miejscach przez zamawiającego

– wykopanie otworów w glebie

– zakotwienie stelaża oraz jego zabetonowanie

– uprzątnięcie terenu prac.

2. Nabór: Warunkiem uczestnictwa w naborze jest złożenie oferty wraz z załącznikami  w terminie i formie  określonej w ogłoszeniu o naborze. Formularz oferty stanowi załącznik  nr 1 do zapytania .

Oferty złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

3.Ocena ofert: 

a)Oceny ofert dokona Komisja.

b)Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 5 dni od zakończenia naboru.

c)Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

d)Informacja o wybranym podmiocie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.szlot.pl

4.Termin wykonania zamówienia: 30 września 2019r.

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,  w zamkniętej kopercie  z adnotacją „ Oferta w postępowaniu – Tablice zbiorcze – szlaki rowerowe” w siedzibie Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej ul. Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek, lub mailowo ,także na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 na adres sekretariat@szlot.pl.  W tytule maila należy podać „Oferta w postępowaniu –„ Oferta w postępowaniu – Tablice zbiorcze – szlaki rowerowe””

Termin ostateczny składania ofert 10 maja 2019 roku. Decyduje data wpływu.

6. Kontakt z Zamawiającym:  osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest  Olga Mroczkowska  tel. +48 94 3743403

7.Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.szlot.pl

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez          podania uzasadnienia lub podjęcia negocjacji z oferentami w przypadku, gdy          zaproponowane oferty cenowe przekroczą kwotę, jaka Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.

9. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem SzLOT-u z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

10.Załączniki do zapytania ofertowego: Nr 1 formularz oferty.