Follow Us
Ostatnio dodane:

Pomoc dla przedsiębiorców

Mając na uwadze problemy z jakimi się Państwo borykacie od kilku tygodni, poniżej przedstawiamy dwie propozycje pomocy, które dla przedsiębiorców z Województwa Zachodniopomorskiego przygotowali: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy. Zachęcamy do zapoznania i skorzystania z obu propozycji pomocy.

INFORMACJA PRASOWA

DZIĘKI ZARR S.A. WŁAŚCICIELE MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM BĘDĄ MOGLI SKORZYSTAĆ Z PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK PŁYNNOŚCIOWYCH. ROZWIĄZANIE STANOWI ELEMENT ZACHODNIOPOMORSKIEGO PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO.

ZARR S.A., podejmując szybkie i skuteczne działania w celu wspierania przedsiębiorstw, zmagających się z trudnościami gospodarczymi w wyniku epidemii COVID-19, z dniem 21 kwietnia br. uruchamia nowy produkt finansowy – pożyczkę płynnościową.

Pożyczka udzielana jest ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju, działającego w strukturach ZARR, w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

– Przygotowaliśmy ofertę pożyczki, która pomoże wielu firmom z sektora MŚP przezwyciężyć skutki COVID19. Utrzymanie płynności to obecnie jedno z największych wyzwań dla wielu firm. Dzięki pożyczce do firm trafi 38 mln zł. O pieniądze mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy z powodu koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej  – mówi Robert Michalski, prezes ZARR S.A.

Nowy produkt daje firmom możliwość pozyskania do 250 000 zł z okresem kredytowania do 5 lat (60 miesięcy) na finansowanie bieżących potrzeb w zakresie kapitału obrotowego, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym:

Pożyczka to szansa dla MMŚP, którzy m.in. posiadają status  mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku, posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego, działają w sektorach szczególnie dotkniętych bezpośrednimi skutkami epidemii COVID-19, zwłaszcza z branży usługowej (m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia).

Pożyczka płynnościowa to zupełnie nowy produkt, który ma wesprzeć przedsiębiorców dotkniętych kryzysem i pomóc przetrwać im na rynku w dobie pandemii. Stanowi bardzo dobrą alternatywę dla kredytów w bankach. Co więcej, udzielana może być co do zasady na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Nie jest wymagany wkład własny.

Dodatkowo, przedsiębiorca ma prawo do 6-miesiecznej karencji w spłacie kapitału pożyczki lub w spłacie kapitału i odsetek, od dnia jej przyznania, co oznacza, że pierwszą ratę będzie mógł zapłacić dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania.

Jako podstawowe zabezpieczenie przyznawanych Pożyczek, przedsiębiorca zobowiązany będzie wystawić weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Inne będą zależne od sytuacji finansowej wnioskodawców oraz od wnioskowanej kwoty Pożyczki. Dzięki takim korzystnym warunkom, firmom łatwiej będzie przetrwać trudny okres tąpnięcia gospodarczego wywołanego epidemią COVID-19.

Przedsiębiorcy, zainteresowani pozyskaniem wsparcia, wszelkie formalności będą mogli załatwić zdalnie. Wypełnione dokumenty, dostępne na stronie www.zarr.com.pl, należy wysłać na adres: pozyczkiZFR@zarr.com.pl. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: + 48 512 205 846 oraz +48 512 205 545.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w linkach zamieszczonych poniżej oraz pod numerami telefonów lub adresami e-mail w nich wskazanymi.

1.Propozycja Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego oraz ZARR S.A.

http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/aktualnosci/38-milionow-zlotych-marszalek-olgierd-geblewicz-i-zarr-uruchamiaja-pozyczki-dla-przedsiebiorcow

2. Propozycja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

https://www.wup.pl/pl/fundusze-europejskie/regionalny-program-operacyjny-2014-2020/aktualnoci/fundusze-europejskie-w-walce-z-covid-19-1/

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.