Follow Us
Ostatnio dodane:

Turystyka w czasie pandemii

Turystyka w czasie pandemii

W dobie rozlewającej się po całym świecie pandemii koronawirusa i potencjalnego kryzysu gospodarczego, wszyscy stajemy przed wyzwaniami, jakich nie przewidział nikt. Są takie gałęzie gospodarki, które jako pierwsze odczuły wpływ epidemii na ich kondycję, a do takich zalicza się turystyka. Kiedy zamykane są granice, wprowadzane nowe ograniczania w poruszaniu się, a przede wszystkim, kiedy priorytetem jest zdrowie, nikt nie myśli o podróżowaniu czy też wypoczynku. Przychody naszego kraju nie są oparte na turystyce, ale jest ona kluczowa dla niektórych regionów. Zaliczyć można do nich między innymi wybrzeże, góry, pojezierza. Województwo zachodniopomorskie w ubiegłym roku sprzedało najwięcej miejsce noclegowych w skali całego kraju, tak więc już tylko to pokazuje, jak ważna dla nas jest turystyka. Większe ośrodki wypoczynkowe bardziej odczują destrukcyjne działanie obecnej sytuacji, ale uczciwie trzeba powiedzieć, że wszystkie firmy, pośrednio czy też bezpośrednio powiązane z turystyką w bliżej nieokreślonej przyszłości odczuwać będą kryzys, który jest następstwem pandemii.

Powiat Szczecinecki charakteryzuje się tym, że nie ma u nas ogromnych molochów turystycznych. Przeważają niewielkie ośrodki, małe i średnie hotele, gospodarstwa agroturystyczne, firmy organizujące spływy kajakowe, rajdy rowerowe czy też inne eventy. Oczywiście, profity z turystów czerpali także restauratorzy, właściciel barów, smażalni ryb, przewodnicy, itp. Na dzień dzisiejszy, przychody wszystkich tych podmiotów są praktycznie zerowe.

We wtorek 31 marca odbyła się telekonferencja z udziałem V-ce Ministra Rozwoju Andrzeja Guta-Mostowego i przedstawicieli polskiej, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Podczas dyskusji poruszono wiele wątków, wskazując na niewystarczającą pomoc państwa małym i średnim podmiotom, brak wsparcia dużych firm związanych z turystyką, ale nie tylko to było przedmiotem debaty. Omawialiśmy sytuację w całym kraju, jasno wyartykułowaliśmy oczekiwania branży wobec władzy centralnej, natomiast minister przedstawił to co dotychczas udało się wypracować.

W tzw. tarczy antykryzysowej jedno z rozwiązań zakłada, że zwrot pieniędzy za odwołaną imprezę turystyczną będzie możliwy z mocy prawa po upływie 180 dni od rozwiązania umowy. Alternatywnie, zamiast pieniędzy, klient będzie mógł otrzymać od organizatora roczny voucher na inną imprezę turystyczną. Ustawa przewiduje, że klient będzie mógł skorzystać z vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć odwołana impreza. Dotyczy to organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe.

Kolejnym pomysłem Ministerstwa Rozwoju jest bon turystyczny 1000+. Szczegóły programu, który ma pomóc zatrzymać klientów w polskiej branży turystycznej, mają pojawić się w ciągu kilku tygodni. Założenia są takie, że bon o wartości 1000 zł przeznaczony będzie na zakup krajowej wycieczki lub udział w innej imprezie turystycznej, oczywiście krajowej. Ministerstwo Rozwoju w tej materii ściśle współpracuje z Polską Organizacją Turystyczną.

Tak o bonach mówił Andrzej Gut-Mostowy: bony turystyczne to połączenie polityki społecznej państwa z instrumentami służącymi ożywieniu turystyki krajowej. Są różne modele w Europie, ale mi najbliższe są rozwiązania francuskie i węgierskie. Gdy mówiłem o nich kilkanaście miesięcy temu jako o koncepcji, nie spodziewałem się, że tak szybko staną się aktualne. Musimy zintensyfikować turystykę krajową przy istotnym wsparciu państwa i samorządów wojewódzkich. Projekt 1000+ dla turystyki zakłada, że budżet państwa będzie dofinansowywać wypoczynek tym grupom społecznym, których obecnie nie stać na wyjazdy poza miejsce zamieszkania. Turystyczne bony społeczne to rozwiązanie znane w całej Europie. Tak jest m.in. we Francji, Hiszpanii i na Węgrzech, w tym ostatnim kraju np.

wspomniane bony są współfinansowane z budżetu państwa. Dzięki temu z wypoczynku skorzysta znacznie więcej osób. Dzięki bonom można wydłużyć sezon w wielu miejscowościach, co zapewni większe wpływy lokalnym przedsiębiorcom, a więc i budżetowi.

Minister zapewnił także o tym, że w przygotowywane będą kolejne pakiety wsparcia dla sektora turystycznego, który teraz praktycznie nie ma możliwości jakiegokolwiek działania.

Osobne rozwiązania szykuje Polska Organizacja Turystyczna. Na chwilę obecną nie możemy jednak podać szczegółów, gdyż te przedstawione mają być w ciągu najbliższych tygodni.

Turystyka przeżywa obecnie bardzo trudny okres, ale trzeba mieć nadzieję, że zagrożenie pandemią minie, a rozwiązania pomocowe przygotowywane przez władze centralne i lokalne pomogą wszystkim wybrnąć z sytuacji, której nie planował nikt.

O wszystkich działaniach w obszarze turystyki informować będziemy Państwa na naszej stronie, w lokalnych mediach, a także w portalach społecznościowych.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z turystyką prosimy o kontakt mailowy sekretariat@szlot.pl  

Będąc w stałym kontakcie z Ministerstwem Rozwoju, Urzędem Marszałkowskim, Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, Polską Organizacją Turystyczną, a także ze wszystkim samorządami z terenu powiatu, postaramy się jak najszybciej rozwiać Państwa wątpliwości.  

Dodatkowo w poniższym linku znajduje się kompendium wiedzy przygotowane przez Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych (FROT) na temat zasad funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, a także innych instytucji związanych z branżą w czasie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zbiór dostępnych informacji o postulatach branży turystycznej na temat możliwych form wsparcia w przyszłości.

http://www.zrot.pl/472-turystyka-w-czasach-pandemii?fbclid=IwAR0N0XLlgfsG22CRIf0JcwDe5_rwo8oPksg32IVgwmCZme42PkJB1AzIi0M

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.