Follow Us
Ostatnio dodane:

VII Forum POT-ROT-LOT. Byliśmy tam!

VII Forum POT-ROT-LOT. Byliśmy tam!

W dniach 26-27 listopada 2019 roku, w Janowie Podlaskim, odbyło się VII Forum Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych oraz Lokalnych Organizacji Turystycznych. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego,  Ministerstwa Rozwoju – teraz pod nie podlegać będzie turystyka, pracownicy  zagranicznych  oddziałów POT i eksperci z różnych dziedzin. Oczywiście, my też tam musieliśmy być!  Dwa dni wykładów, spotkań warsztatowych i licznych rozmów, sprawiło, że opuszczaliśmy niezwykle urokliwy Janów Podlaski w przeświadczeniu, iż droga i kierunki rozwoju jakie obrał SzLOT są właściwe. Turystyka rowerowa, historyczna czy ta związana z  wodą, to działania, które zapisane są w strategii rozwoju turystyki opracowanej dla całego kraju. My to konsekwentnie realizujemy. Model  funkcjonowania SzLOT-u, z zaangażowaniem  samorządów, to coś co obecnie przedstawia się jako wzór. Takie też są tendencje w całej Europie. Nie da się  skutecznie zabiegać o turystów bez wsparcia lokalnych samorządów.

Mamy satysfakcję, że mogliśmy aktywnie uczestniczyć we wszystkich panelach podczas VII Forum POT-ROT-LOT. Z pewnością wiedza, informacje i kontakty, które udało się nam tam nawiązać, przyczynią się do tego, że nasze działania będą jeszcze bardziej efektywne.

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.