Follow Us
Ostatnio dodane:

Wystartowaliśmy! Znakujemy.

Od czerwca w Szczecinku i w wielu innych miejscach na terenie całego powiatu szczecineckiego, na drzewach, słupach, płotach i głazach, pojawiają się białe prostokąty. W związku z tym mamy dużo pytań o co tak właściwie chodzi? Informujemy, że znaki te są pierwszym elementem oznaczenia nowych tras rowerowych. Umieszczone na niech zostaną piktogramy pozwalające na łatwe poruszanie się po 13 szlakach wyznaczonych przez stowarzyszenie „Rowerowy Szczecinek”.
Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna, w lutym bieżącego roku, otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie na projekt „Wkręć się w historię”. Jego celem jest oznakowanie i uatrakcyjnienie niemal 600 km tras rowerowych na terenie powiatu szczecineckiego, wiodących śladami historii II Wojny Światowej. W wyniku naszych działań, poza samym oznaczeniem tras, przy umocnieniach Wału Pomorskiego staną tablice z opisem i charakterystyką obiektów militarnych. Kolejnym elementem projektu będą duże tablice z przebiegiem tras, mamy już takie na Mysiej Wyspie i przy wyciągu do nart Wodnych. Postawione one będą w miejscach gdzie trasy się krzyżują lub stykają. Ponadto, na szlakach staną małe tabliczki kierunkowe, które informować będą o atrakcjach przyrodniczych i historycznych znajdujących się w pobliżu. 
Realizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, nadleśnictw, stowarzyszeń i pasjonatów, z którymi dane nam jest współpracować. 
W związku z powyższym prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Do końca roku projekt „Wkręć się w historię” będzie zakończony. Z pewnością zwiększy on atrakcyjność i identyfikowalność tras rowerowych na terenie miasta i całego powiatu szczecineckiego. 
SzLOT ma kolejny pomysł na te szlaki, ale zanim przejdziemy do drugiego etapu musimy zakończyć pierwszy.

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Ul. Piłsudskiego 3

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.