Follow Us
Ostatnio dodane:

Zawody Podlodowe o „Puchar Burmistrza Szczecinka”

Zawody Podlodowe o „Puchar Burmistrza Szczecinka”

Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie wspólnie z Miastem Szczecinek organizuje w dniu 14.02.2021 r. na jeziorze Wilczkowo w Szczecinku otwarte zawody podlodowe o „Puchar Burmistrza Szczecinka”.

Startujący w zawodach rywalizują o:

 1. Puchar Burmistrza Szczecinka                  – wszyscy uczestnicy
 2. Mistrzostwo Szczecinka                              – wszyscy uczestnicy
 3. Mistrzostwo Okręgu PZW Koszalin         – tylko członkowie Okręgu PZW Koszalin

Obowiązujące zasady:

 1. zawody zostaną rozegrane klasycznie, w klasyfikacji indywidualnej, w 2 turach po 2 godziny, zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego,
 2. otwory w lodzie wolno wykonywać wyłącznie świdrem ręcznym o maksymalnej średnicy do 20 cm,
 3. metoda połowu: mormyszka. 

SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.

 1. Zawodnik łowi jedną wędką, trzymaną w ręku, wyposażoną tylko w jedną mormyszkę.
 2. Informacje dotyczące sprzętu zawodnika:
  • wędka podlodowa może być wykonana z dowolnego materiału;
  • długość wędki minimum 30 cm;
  • sygnalizator brań (kiwok) jest wliczany do długości wędki;
  • długość mormyszki bez haczyka nie większa niż 15 mm, haczyk pojedynczy wlutowany, kolor i kształt mormyszki dowolny;
  • zawodnik może mieć przy sobie nieograniczoną liczbę wędek zapasowych;
 3. Zabrania się:
  • doczepiania jakichkolwiek materiałów do stosowanego zestawu i dodatkowego obciążenia;
  • stosowania echosond, kamer podlodowych w czasie trwania zawodów;
  • używanie środków łączności w czasie trwania tur zawodów;
  • używania przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka;
 4. Limit dla jednej tury używanych zanęt wynosi maksymalnie do 2 litrów.
  • Zanęta przy pomiarze objętości może być w stanie sypkim wraz z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem, ziarnami i innymi dodatkami, które nie stanowią zagrożenia dla fauny i środowiska wodnego.
  • Zanęta musi być przedstawiona do kontroli w pudełkach (butelkach) z fabrycznym oznaczeniem pojemności.
 5. Limit przynęty dla jednej tury wynosi maksymalnie 1,5 litra.
 6. Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza upoważniona komisja techniczna, nie później niż na 20 minut przed pierwszym sygnałem zawodów w miejscach ustalonych w czasie odprawy technicznej.

Zgłoszenia i opłata startowa

Startowe od zawodnika wynosi 50 zł

Zgłoszenia udziału w zawodach można dokonać:

 • Osobiście: Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna ul. Kościuszki 22, 78-400 Szczecinek

Opłatę startową należy przekazać na konto: 86 8566 1042 0500 5231 5004 0001

Zgłoszenia i opłatę startową należy  wpłacić osobiście lub przesłać na konto SzLOT-u do dnia 11.02.2021 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania:

Komisja Sędziowska

Jan Kujawski              – Sędzia Główny

Bogusław Siwiela       – Sekretarz

Program zawodów

              700                             zbiórka zawodników

              730                             losowanie,

              855                             wejście zawodników na sektor

              900 – 1100                   I tura zawodów

            1100 – 12 45                  przerwa i ogłoszenie wyników I tury

            1255                             wejście zawodników na sektor

            1300 – 1500                   II tura zawodów

            1630                             ogłoszenie wyników, zakończenie zawodów

Sygnały w zawodach:

I sygnał           – 5 minut do rozpoczęcia tury zawodów – zawodnicy wchodzą na sektor/sektory i zajmują wybrane stanowiska – jeszcze nie wolno wiercić otworów!

II sygnał          – rozpoczęcie tury zawodów.

III sygnał        – 5 minut do zakończenia tury zawodów.

IV sygnał        – koniec tury zawodów.

Top

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

ul. Kościuszki 22

78-400 Szczecinek

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail mariusz.getka@szlot.pl

Dane osobowe przetwarzane przez SzLOT przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres sekretariat@szlot.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Szczecinecką Lokalną Organizację Turystyczną. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.